Doetinchem NL

0314-843399

Algemene voorwaarden RuitRepair.

Artikel 1: Toepassing :

De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichtte handelingen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Artikel 2: Aanbieding en uitvoering.

 1. Al onze offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend.
 2. Indien er voor ons aan het uitbrengen van een offerte kosten zij verbonden, zijn wij gerechtigd die kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever, welke kosten direct na opgave door de opdrachtgever aan ons dienen te worden voldaan.4
 3. Werkzaamheden worden verricht aan woningen en andere gebouwen op begane grond. Voor werkzaamheden aan hogere gebouwen geldt dat deze bereikbaar dienen te zijn via balkon of galerij. Alle werkzaamheden op overige plaatsen zullen steeds in overleg apart worden geregeld. De extra kosten voor moeilijk bereikbare plaatsen zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Werkzaamheden dienen altijd door bewoners of opdrachtgever aan gegeven te worden door middel van markering.
 5.  Met het verstrekken van de opdracht door zakelijke of particulieren klanten wordt akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden.
 6. Indien een offerte wordt goedgekeurd op welke wijze dan ook is deze bindend en niet opzegbaar. Indien een klant deze toch wil annuleren is dat mogelijk binnen 48 uur na goedkeuring. Na deze termijn worden de door ons gemaakte kosten of gemiste omzet in rekening gebracht.

Artikel 3: Prijs en betaling.

 1. De betaling dient uiterlijk te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

2 . De betaling door particulieren dient plaats te vinden direct na beëindiging van de werkzaamheden.

 1. In geval van niet tijdige betaling, zal de opdrachtgever zonder ingebrekestelling vanaf de dag der opeisbaarheid der hoofdsom een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand. Indien wij bij wanprestatie van de opdrachtgever ons gehouden zien de incasso van de openstaande vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever gehouden ons te vergoeden alle buitengerechtelijke incassokosten, welke worden gesteld op 15% van de hoofdsom, doch minimaal €100,=
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een nog door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.
 3. De betaling van nieuwe klanten dient voor 50% te zijn voldaan voor aanvang van de werkzaamheden.
 4. Indien een klant/opdrachtgever een gemaakte afspraak wil annuleren dient dit minimaal 48 uur van tevoren gedaan te worden rekenend van volgende werkdag of eerste officiële werkdag na vakantiesluiting of afwezigheid van andere aard ,anders worden de door ons gemaakte kosten of gemiste omzet in rekening gebracht.
 5. In geval bij een gemaakte afspraak er niemand op het werkadres aanwezig is dienen de ons gemaakte kosten te voldaan worden door de opdrachtgever.
 6. Als er door ons een offerte op afstand gemaakt is en de door opdrachtgever verstrekte gegevens hiermee niet overeen stemmen, is de opdrachtgever ten aller tijden verplicht de door ons gemaakte onkosten te vergoeden.

Artikel 4: Garantie, aansprakelijkheid en reclame.

 1. Wij garanderen door ons verrichtte herstel- en/of uitvoeringswerkzaamheden gedurende een periode van drie dagen, te rekenen vanaf het tijdstip van het gereedkomen van de werkzaamheden, mits de cliënt onmiddellijk na het constateren van het gebrek reclameert en wij in de gelegenheid worden gesteld het gebrek te verhelpen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van no cure no pay voor bedrijven en instellingen.(niet voor particulieren)
 2. Wij aanvaarden in het geheel geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en in het bijzonder niet voor gevallen van ruitbreuk, schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies en schade toegebracht door werknemers van door ons of door de opdrachtgever ingeschakelde ondernemingen.
 3. Wij kunnen nimmer voor de kosten c.q. de gevolgen van het mislukken van de reparatie dan wel uitgevoerde werkzaamheden verantwoordelijk worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. De aansprakelijkheid van Ruitrepair is te alle tijden beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt.
 5. Wij hebben het recht de aangevangen werkzaamheden te beëindigen zodra en indien blijkt dat uitvoering van de werkzaamheden niet zal kunnen leiden tot tot reparatie van de schade c.q. het gebrek.

6 .Na uitvoering zal er getekend worden  door bewoner of opdrachtgever voor akkoord. Na goedkeuring is reclamering niet mogelijk. Indien deze niet aanwezig zijn ter tijde van oplevering gaat deze akkoord met het aantal gewerkte uren en opgeleverde werk.

 1. Op alle door aangebrachte coatings vervalt de garantie als het niet volgens onze richtlijnen is behandeld of door ons onderhouden zijn.

Artikel 5: Overmacht

 1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer in volle omvang van ons kan worden gevergd, geven ons het recht de overeenkomst, geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting of schadevergoeding.
 2. Als de omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

Artikel 6: Retentierecht

 1. Alle goederen van de opdrachtgever, welke wij uit welke hoofde dan ook onder ons mochten hebben, mogen wij onder ons blijven houden totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen ten opzichte van ons heeft voldaan.

Artikel 7: Risico

 1. Het risico van de door ons in restauratie aanvaarde goederen, dan wel voor de daaraan te verrichten werkzaamheden blijft ten alle tijden voor de opdrachtgever.

Artikel 8: Toepasselijk recht

 1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Deze versie is van Januari 2022 en alle eerdere uitgaven komen hiermee te vervallen.